Köp Handelsbanken Hälsovård Tema

Handelsbanken Hälsovård Tema

Legalt namn: Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Mål och placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fonden är en global aktiefond med målet att göra investeringar i företag vars produkter eller tjänster bidrar till att uppnå de Globala målen för hållbar utveckling (definierade i Agenda 2030) i allmänhet men i synnerhet mål 3 rörande god hälsa och välbefinnande.

Fondens målsättning ska uppnås genom placeringar i företag inom hälsovårdssektorn. Med hälsovårdssektorn avses läkemedel, medicinteknik, bioteknik, service och övriga hälsovårdsrelaterade branscher, exempelvis hälsovårdsrelaterad it, estetik eller förebyggande vård.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.

Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG DM Health Care UCITS Index NTR (100%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i EUR, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
31.10.2022 3,98 5,06
2021 20,68 30,03
2020 15,58 2,58
2019 25,04 26,02
2018 9,68 7,68
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år 16,86 20,94
3 år 16,76 14,57
5 år 14,57 13,52
10 år 15,68 14,80
     

Branschfördelning 31.10.2022

Hälsovård 100,00%

Största innehav 31.10.2022

UnitedHealth Group Inc 9,87%
Johnson & Johnson 7,17%
Eli Lilly and Co 7,04%
AstraZeneca PLC 5,05%
AbbVie Inc 4,97%
Novo Nordisk A/S Class B 4,79%
Roche Holding AG 4,31%
Thermo Fisher Scientific Inc 4,30%
Abbott Laboratories 3,62%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3,12%
Alla värdepapper

Riskmått (3 år) 31.10.2022

Total risk 14,26%
Total risk i index 14,13%*
Aktiv risk 4,72%*
Informationskvot 0,46*
Sharpekvot 1,20
Sharpekvot index 1,06*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Christopher Sundman
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefond
Underkategori Bransch
Fondens startdatum 01.12.2000
Andelsklassens startdatum 26.02.2015
Fondförmögenhet 1 710 MEUR (31.10.2022)
Kursvaluta EUR
Handelsvaluta -
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0006789699
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 06.05.1991
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor PricewaterhouseCoopers
Klagomålsansvarig -