Köp Handelsbanken Hälsovård Tema

Handelsbanken Hälsovård Tema

Legalt namn: Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar globalt i aktier utgivna av företag inom hälsovårdssektorn. Med hälsovårdssektorn avses läkemedel, medicinteknik, bioteknik, service och övriga hälsovårdsrelaterade branscher.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens informationsbroschyr.
Christopher Sundman

Förvaltare

Christopher Sundman Har varit i branschen sedan 1987. Förvaltat fonden sedan 1 augusti 2022.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 5
Total Rating™ 
31.08.2022
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:2
EU-klassificering
 
Fonden har hållbara investeringar eller minskning av koldioxidutsläpp som mål.
Om klassificeringen
  31.07.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Hälsovård Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 30.09.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
34,96 EUR 1,27% -0,85% 2,43% -1,60% 5,56% 90,73% 303,30%

Portföljen 13.09.2022

I augusti gick fonden ned med 4% , vilket var en bättre utveckling än jämförelseindex. Bästa bidragsgivare till fondens avkastning i augusti var Alnylam, som steg på positiva forskningsresultat. Positivt bidrog även Daiichi Sankyo efter att ha fått utökat godkännande av amerikanska FDA för sitt läkemedel mot bröstcancer, Enhertu, som bolaget utvecklar tillsammans med AstraZeneca. Negativt påverkade innehavet i Sanofi efter ökad oro för den kommande rättstvisten gällande Zantacs påverkan för risken att utveckla cancer. Inom biotech var utvecklingen blandad under månaden, men gick sammantaget något bättre än index. Framöver väntas hälsovårdsreformen i USA dra ned vinstförväntningarna hos de stora läkemedelsbolagen.

Portföljfördelning 31.08.2022

Aktier 96,95%
Räntebärande inkl. likvida medel 3,05%

Geografisk fördelning 31.08.2022

USA 67,37%
Danmark 7,79%
Storbritannien 6,09%
Schweiz 5,79%
Japan 4,56%
Sverige 3,21%
Frankrike 2,92%
Tyskland 1,80%
Övrigt 0,47%