Köp Handelsbanken Hälsovård Tema

Handelsbanken Hälsovård Tema

Legalt namn: Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Fonden är aktivt förvaltad och placerar globalt i aktier utgivna av företag inom hälsovårdssektorn. Med hälsovårdssektorn avses läkemedel, medicinteknik, bioteknik, service och övriga hälsovårdsrelaterade branscher.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.
Astrid Samuelsson

Förvaltare

Astrid Samuelsson Har varit i branschen sedan 2001. Förvaltat fonden sedan 1 december 2007.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 5
Total Rating™ 
30.04.2022
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:2
EU-klassificering
 
Fonden har hållbara investeringar eller minskning av koldioxidutsläpp som mål.
Om klassificeringen
  31.03.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Hälsovård Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 24.05.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
33,63 EUR -0,33% -4,02% 8,41% -5,35% 12,44% 90,32% 331,01%

Portföljen 10.05.2022

Fonden var relativt oförändrad i april. Skillnaderna mellan olika delsektorer var dock stora. Läkemedelssektorn gynnas av den generella marknadsoron. Kvartalsrapporterna bekräftade också att delsektorn inte påverkas nämnvärt av kostnadsinflation eller brist på insatsvaror. Eli Lilly och Novo Nordisk bidrog positivt till fondens avkastning. AstraZeneca och Daiichi Sankyo steg med stöd av positiva kliniska resultat och stark försäljning av Enhertu, ett läkemedel för behandling av bröstcancer. Negativt påverkade AbbVie efter ett något svagare kvartal. Bioteknik gick fortsatt svagt med negativa bidrag från Alnylam, Biohaven, Moderna och Bicycle Therapeutics. Amerikanska sjukvårdsbolag och sjukförsäkringsbolag gick däremot bra. UnitedHealthcare och AmerisourceBergen bidrog positivt till avkastningen. Även Option Care Health utvecklades väl. Medicinteknik gick svagt på grund av kostnadsinflation och komponentbrist. Vi minskade i Align Technology efter en svag kvartalsrapport. Även bolag inom laboratorieutrustning tappade, men återhämtade sig efter starka kvartalsrapporter. Under månaden ökade vi i Thermo Fisher.

Portföljfördelning 30.04.2022

Aktier 96,92%
Räntebärande inkl. likvida medel 3,08%

Geografisk fördelning 30.04.2022

USA 67,01%
Danmark 7,66%
Storbritannien 6,40%
Schweiz 6,32%
Sverige 4,01%
Frankrike 3,59%
Japan 3,22%
Tyskland 1,34%
Övrigt 0,45%