Köp Handelsbanken Europa Småbolag

Handelsbanken Europa Småbolag

Legalt namn: Handelsbanken Europa Småbolag (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna av europeiska företag men har även möjlighet att placera i aktier utgivna i företag utanför Europa och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Fonden placerar med särskilda hållbarhetskriterier där bla internationella normer och riktning för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning tas i beaktning. Vidare information om hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens informationsbroschyr.
Staffan Lindfeldt

Förvaltare

Staffan Lindfeldt Har varit i branschen sedan 1998. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2020.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Total Rating™ 
 
Fonden saknar rating. Det beror på att fonden har funnits kortare tid än tre år eller att den ingår i en kategori som inte betygsätts.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  31.03.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

 
Fonden är Svanenmärkt, vilket innebär att fonden uppfyller de krav och kriterier som Svanenmärkningen innebär. För detaljerad information om de krav och regler som gäller, se Joutsenmerkki.fi.

För mer information om fondens hållbarhetsarbete, se Hållbarhetsrapport Svanen.

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Europa Småbolag (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 19.05.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
44,92 EUR 4,73% -6,67% -14,49% -25,26% -17,76% 17,25% 104,34%

Portföljen 10.05.2022

I april utvecklades fonden negativt, till stor del drivet av fondens fokus på tematiska tillväxtaktier. April brukar historiskt sett vara en bra börsmånad, men de europeiska börserna rörde sig nedåt med några procent. Mest positivt till fondens avkastning i april bidrog HomeServe, CentralNic, Elkem, AFM Consulting och RWS. Negativt påverkade Embracer, Allegro, BE Semiconductor, Allfunds och Future. Under månaden ökade vi i Fluidra, Manz, Knaus Tabbert, Volution och Swiss Life. Samtidigt sålde vi innehavet i Montana Aerospace och minskade i Boliden, Cancom, HomeServe, TeamViewer, Valeo och Varta.

Portföljfördelning 30.04.2022

Aktier 95,24%
Räntebärande inkl. likvida medel 4,76%

Geografisk fördelning 30.04.2022

Storbritannien 36,13%
Sverige 12,05%
Tyskland 7,84%
Frankrike 6,05%
Nederländerna 5,65%
Schweiz 4,99%
Norge 4,16%
Österrike 3,72%
Italien 3,48%
Övrigt 15,92%