Köp Handelsbanken Europa Småbolag

Handelsbanken Europa Småbolag

Legalt namn: Handelsbanken Europa Småbolag (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna av europeiska företag men har även möjlighet att placera i aktier utgivna i företag utanför Europa och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Fonden placerar med särskilda hållbarhetskriterier där bla internationella normer och riktning för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning tas i beaktning.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Staffan Lindfeldt

Förvaltare

Staffan Lindfeldt Har varit i branschen sedan 1998. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2020.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Total Rating™ 
 
Fonden saknar rating. Det beror på att fonden har funnits kortare tid än tre år eller att den ingår i en kategori som inte betygsätts.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  31.01.2023
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

 
Svanenmärkningen är den officiella miljömärkningen i Norden, med syfte att vägleda spararen till bra miljöval. Svanenmärkning för en fond innebär att 25 obligatoriska krav gällande välja in, välja bort, påverka och transparens ska vara uppfyllda. Läs mer i fondens Svanenrapport och på joutsenmerkki.fi/teemat/sijoittaminen.

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Europa Småbolag (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 23.03.2023 1 vecka 1 månad 3 månader 2023 1 år 5 år 10 år
41,56 EUR 0,27% -6,04% 2,85% 2,64% -15,73% 10,97% 52,91%

Portföljen 09.02.2023

I januari steg fonden med drygt 8% . Aktiemarknaderna började året starkt med stigande kurser och ökad riskaptit. Småbolagen gick starkare än storbolagen i Europa. Rapportsäsongen blir fortsatt viktig för förväntningarna på helåret och vi har gjort vissa mindre förändringar i portföljen. Mest positivt till fondens avkastning i januari bidrog Amryt, Future, Pets at Home och Zalando. Amryt steg på ett bud på bolaget. Negativt påverkade CentralNic, Genmab, Ubisoft och Median Technologies. Under månaden ökade vi fondens innehav i Dechra Pharma, CVS Group, Marlowe, Soitec, Indivior, Biotage och Comet Holding. Köpen finansierades med försäljningar i Boliden, Elkem, Keywords, Next Fifteen, Zoo och Avanza.

Portföljfördelning 28.02.2023

Aktier 95,12%
Räntebärande inkl. likvida medel 4,88%

Geografisk fördelning 28.02.2023

Storbritannien 38,31%
Sverige 10,62%
Tyskland 6,68%
Schweiz 5,90%
Frankrike 5,41%
Italien 4,60%
Nederländerna 4,50%
Danmark 3,72%
Spanien 3,65%
Övrigt 16,62%