Köp Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema

Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema

Legalt namn: Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Mål och placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fonden placerar i aktier utgivna av företag i Asien, Latinamerika, Afrika och Östeuropa inklusive Balkan och Baltikum och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi.

Fonden är Svanenmärkt, vilket innebär att fonden uppfyller de krav och kriterier som Svanenmärkningen innebär. För detaljerad information om de krav och regler som gäller, se svanen.se/spararen.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.

Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Emerging Markets. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i EUR, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
30.04.2022 -4,16 -4,74
2021 -0,96 3,80
2020 7,14 9,68
2019 24,84 21,84
2018 -11,33 -12,57
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år 9,48 11,38
3 år 2,89 4,53
5 år 4,92 5,04
10 år 5,90 5,41
     

Branschfördelning 30.04.2022

Finans och fastigheter 30,69%
Informationsteknologi 26,14%
Teleoperatörer 16,60%
Sällanköpsvaror och –tjänster 7,91%
Dagligvaror 6,37%
Industrivaror och –tjänster 5,84%
Hälsovård 3,68%
Fastigheter 2,12%
Material 0,64%

Största innehav 30.04.2022

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,45%
Tencent Holdings Ltd 6,77%
MediaTek Inc 3,91%
AIA Group Ltd 3,23%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3,06%
HDFC Bank Ltd 3,02%
Tata Consultancy Services Ltd 2,91%
China Construction Bank Corp Class H 2,89%
Infosys Ltd 2,83%
Clicks Group Ltd 2,62%
Alla värdepapper

Riskmått (3 år) 30.04.2022

Total risk 15,98%
Total risk i index 15,42%*
Aktiv risk 3,39%*
Informationskvot -0,48*
Sharpekvot 0,21
Sharpekvot index 0,32*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Lisa Synning
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefond
Underkategori Tillväxtmarknad
Fondens startdatum 25.11.1997
Andelsklassens startdatum 26.02.2015
Fondförmögenhet 1 978 MEUR (30.04.2022)
Kursvaluta EUR
Handelsvaluta -
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0006789772
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 06.05.1991
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Ernst & Young AB
Klagomålsansvarig -