Köp Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema

Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema

Legalt namn: Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är en aktivt förvaltad fond och placerar i aktier utgivna i Asien, Latinamerika, Afrika och Östeuropa inklusive Balkan och Baltikum och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Lisa Synning

Förvaltare

Lisa Synning Har varit i branschen sedan 2000. Förvaltat fonden sedan 15 mars 2016.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 4
Total Rating™ 
31.08.2023
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  31.07.2023
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

 
Svanenmärkningen är den officiella miljömärkningen i Norden, med syfte att vägleda spararen till bra miljöval. Svanenmärkning för en fond innebär att 23 obligatoriska krav gällande välja in, välja bort, påverka och transparens ska vara uppfyllda. Läs mer i fondens Svanenrapport och på joutsenmerkki.fi/teemat/sijoittaminen.

Graf

Värde i EUR inklusive utdelning
Här kan du se hur ett månadssparande i våra fonder har utvecklats historiskt.
Månadssparande
i fondens kursvaluta  
Jämför fonder
Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema (EUR)
Månadssparande
Räkna mer på månadssparande

Utveckling

Kurs 22.09.2023 1 vecka 1 månad 3 månader 2023 1 år 5 år 10 år
34,03 EUR -2,21% 0,95% -3,08% 2,47% -0,99% 15,43% 58,10%

Portföljen 24.07.2023

Fonden steg ca. 1,5% under årets andra kvartal.
De bolag som bidrog mest till avkastningen var halvledarbolagen Hynix och TSMC, som trots fortsatt svag efterfrågan på konsumentelektronik gynnades starkt av ökad förväntan på efterfrågan på AI-datacenter. Även indonesiska Bank Rakyat och brasilianska börsoperatören B3 bidrog positivt. HDFC och HDFC Bank var starka bidragsgivare under kvartalet, de annonserade förra året en sammanslagning som verkställs kommande månadsskifte, juli. Efter den kommer det att vara världens 10:e största bank.
De bolag som påverkade avkastningen mest negativt var de kinesiska internetbolagen Tencent och Alibaba samt börsoperatören Hong Kong Exchange då den kinesiska konsumenten inte har återhämtat sig i samma takt som marknaden förväntat sig.
Fonden har under kvartalet tagit in brasilianska papperstillverkaren Klabin som nytt innehav samt avyttrat sin position i kinesiska Xiaomi och China Construction Bank

Portföljfördelning 31.08.2023

Aktier 95,47%
Räntebärande inkl. likvida medel 4,53%

Geografisk fördelning 31.08.2023

Kina 24,72%
Indien 20,25%
Taiwan 14,77%
Brasilien 8,69%
Hongkong 6,41%
Indonesien 5,01%
Sydafrika 4,98%
Mexiko 4,24%
Sydkorea 3,31%
Övrigt 7,62%