Köp Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema

Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema

Legalt namn: Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är en aktivt förvaltad fond och placerar i aktier utgivna i Asien, Latinamerika, Afrika och Östeuropa inklusive Balkan och Baltikum och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Lisa Synning

Förvaltare

Lisa Synning Har varit i branschen sedan 2000. Förvaltat fonden sedan 15 mars 2016.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 4
Total Rating™ 
31.10.2023
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  30.09.2023
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

 
Svanenmärkningen är den officiella miljömärkningen i Norden, med syfte att vägleda spararen till bra miljöval. Svanenmärkning för en fond innebär att 23 obligatoriska krav gällande välja in, välja bort, påverka och transparens ska vara uppfyllda. Läs mer i fondens Svanenrapport och på joutsenmerkki.fi/teemat/sijoittaminen.

Med följande bolag i fonden pågår dialog angående rapporterade överträdelser av internationella normer:

Baidu INC (antikorruption, USA)

Rede D'Or SAO (arbetsrätt, Brasilien)

För mer information om fondens hållbarhetsarbete, se Hållbarhetsrapport Svanen.

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 01.12.2023 1 vecka 1 månad 3 månader 2023 1 år 5 år 10 år
34,22 EUR 0,32% 4,11% -0,47% 3,04% -0,55% 15,34% 59,70%

Portföljen 10.10.2023

Fonden utvecklades negativt under tredje kvartalet. Störst negativ påverkan kom från det taiwanesiska halvledarbolaget TSMC där marknaden varit oroliga kring intäktsutsikterna för bolaget. Även indiska HDFC Bank har påverkat negativt. Efter sammanslagningen har aktien särskilt sett en ogynnsam reaktion eftersom det innebar en viss negativ på verkan på vissa nyckeltal.
De bolag som bidrog mest till avkastningen var kinesiska internetbolaget Alibaba som i början av kvartalet hade en stark positiv utveckling då regeringen avslutade sin korrigering av lagstiftning kring fintech. Även indiska IT-konsultbolaget Tata Consultancy och Indus Towers, som tillhandahåller telekommunikationstorn och relaterade infrastrukturtjänster, bidrog.
Fonden har under kvartalet avyttrat sin position i kinesiska I-MAB.

Portföljfördelning 31.10.2023

Aktier 95,46%
Räntebärande inkl. likvida medel 4,54%

Geografisk fördelning 31.10.2023

Kina 23,53%
Indien 22,13%
Taiwan 15,55%
Brasilien 8,71%
Hongkong 6,66%
Sydafrika 5,38%
Indonesien 4,83%
Mexiko 3,53%
Sydkorea 2,52%
Övrigt 7,17%