Köp Handelsbanken Norden Tema

Handelsbanken Norden Tema

Legalt namn: Handelsbanken Norden Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Mål och placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fonden placerar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av företag med säte i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island eller som handlas på en reglerad marknad i Norden och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.

Vi jämför fondens utveckling mot följande index: SIX SRI Nordic 200 Net Index. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i EUR, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
30.04.2022 -13,44 -12,10
2021 22,62 33,65
2020 15,40 17,01
2019 18,26 25,08
2018 -9,22 -6,43
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år 18,15 23,89
3 år 8,84 14,52
5 år 5,74 10,16
10 år 9,71 11,80
     

Branschfördelning 30.04.2022

Industrivaror och –tjänster 29,62%
Hälsovård 20,21%
Finans och fastigheter 19,01%
Material 9,26%
Informationsteknologi 9,02%
Dagligvaror 4,67%
Sällanköpsvaror och –tjänster 4,51%
Teleoperatörer 2,63%
Kraftförsörjning 1,06%

Största innehav 30.04.2022

Novo Nordisk A/S Class B 9,51%
Investor AB Class B 3,38%
Assa Abloy AB Class B 3,23%
AstraZeneca PLC 3,20%
Hexagon AB Class B 3,12%
Nordea Bank Abp 3,01%
ABB Ltd 2,60%
Sampo Oyj Class A 2,60%
EQT AB Ordinary Shares 2,46%
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A 2,32%
Alla värdepapper

Riskmått (3 år) 30.04.2022

Total risk 17,55%
Total risk i index 18,00%*
Aktiv risk 2,56%*
Informationskvot -2,22*
Sharpekvot 0,53
Sharpekvot index 0,83*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Per Andersson
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefond
Underkategori Sverige/Norden
Fondens startdatum 28.04.1989
Andelsklassens startdatum 25.09.2015
Fondförmögenhet 1 579 MEUR (30.04.2022)
Kursvaluta EUR
Handelsvaluta -
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0007157839
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 06.05.1991
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Ernst & Young AB
Klagomålsansvarig -