Köp Handelsbanken Norden Tema

Handelsbanken Norden Tema

Legalt namn: Handelsbanken Norden Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av företag med säte i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island eller som handlas på en reglerad marknad i Norden och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.

När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling på aktien samt att värderingen är attraktiv.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.

Aktuellt

Fonden får nya fondbestämmelser den 22 januari 2022.

Läs mer under Fondändringar
Per Andersson

Förvaltare

Per Andersson Född 1970 och har varit i branschen sedan 1997. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2020.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
31.12.2021
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  30.11.2021
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma fondkategori. De fonder som analyseras kan få ett Hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Betyget tas fram av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Norden Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 28.01.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
152,82 EUR -2,95% -11,99% -10,77% -11,98% 6,96% 44,18% 172,84%

Portföljen 10.01.2022

I december steg fonden med ca 4% . De aktier som bidrog mest positivt till fondens avkastning under månaden var Novo Nordisk, ABB, Maersk, Atlas Copco, Investor, Assa Abloy och Hexagon. Negativt påverkade EQT och ChemoMetec. Den nordiska aktiemarknaden har generellt haft en god avkastning, där Sverige har gått starkast och Norge utvecklats svagast. Under månaden nyinvesterade vi i bland annat Pandora och Nordic Semiconductor. Vi bedömer att Pandora kommer fortsätta att ta marknadsandelar på en växande marknad och Nordic Semiconductor gynnas av god efterfrågan på mindre halvledare. Samtidigt sålde vi innehaven i Securitas, Millicom, Sinch, Embracer och AutoStore.

Portföljfördelning 31.12.2021

Aktier 98,20%
Räntebärande inkl. likvida medel 1,80%

Geografisk fördelning 31.12.2021

Sverige 40,23%
Danmark 24,99%
Finland 18,28%
Norge 10,18%
Schweiz 3,74%
Storbritannien 2,02%
Övrigt 0,56%