Köp Handelsbanken Norden Tema

Handelsbanken Norden Tema

Legalt namn: Handelsbanken Norden Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av företag med säte i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island eller som handlas på en reglerad marknad i Norden och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.

När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling på aktien samt att värderingen är attraktiv.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.
Per Andersson

Förvaltare

Per Andersson Har varit i branschen sedan 1997. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2020.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 2
Total Rating™ 
31.05.2022
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  30.04.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Norden Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 30.06.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
129,57 EUR 0,57% -11,10% -16,77% -25,37% -20,07% 14,67% 128,84%

Portföljen 10.05.2022

I april gick fonden ned med cirka 2,7 % . Bäst i Norden utvecklades Danmark, där marknaden är lite mer defensiv, medan Sverige gick svagast. Positivt till fondens avkastning i april bidrog Novo Nordisk, SEB, AstraZeneca, New Wave, UPM, Mowi, Christian Hansen och NKT. Negativt påverkade EQT och Qt Group. Den fortsatt ökande inflationsoron har inneburit högre långräntor och något större utmaningar för aktier med hög relativ värdering. Vi har ökat fondens positioner i bolag som har goda möjligheter att kompensera för kostnadsökningar. Under månaden nyinvesterade vi i Huhtamäki, eftersom vi bedömer att bolaget nu kan kompensera för högre råvarukostnader. Samtidigt avyttrade vi innehaven i NCC och Sinch.

Portföljfördelning 31.05.2022

Aktier 98,31%
Räntebärande inkl. likvida medel 1,69%

Geografisk fördelning 31.05.2022

Sverige 44,25%
Danmark 25,18%
Finland 15,49%
Norge 9,47%
Schweiz 2,69%
Storbritannien 2,10%
Övrigt 0,82%