Köp Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria

Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria

Legalt namn: Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Fonden investerar i småbolag på världens största utvecklade aktiemarknader och följer indexet Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Developed Markets Small Cap.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Utvalda bolag ska följa internationella normer om miljö, mänskliga rättigheter, antikorruption och arbetsrätt. Fonden placerar inte i företag som producerar tobaksprodukter, pornografi, prospekterar eller utvinner oljesand - eller i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion eller distribution av krigsmaterial, alkohol, spel eller fossila bränslen.

Aktuellt

Fonden får nya fondbestämmelser den 22 januari 2022.

Läs mer under Fondändringar
Karl Nygren

Förvaltare

Karl Nygren Född 1978 och har varit i branschen sedan 2005. Förvaltat fonden sedan 8 november 2017.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 4
Total Rating™ 
31.12.2021
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:2
EU-klassificering
 
Fonden har hållbara investeringar eller minskning av koldioxidutsläpp som mål.
Om klassificeringen
  30.11.2021
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma fondkategori. De fonder som analyseras kan få ett Hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Betyget tas fram av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 28.01.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
14,31 EUR -3,25% -11,88% -10,11% -11,88% 3,70% - -

Portföljfördelning 31.12.2021

Aktier 99,70%
Räntebärande inkl. likvida medel 0,07%
Övrigt 0,23%

Geografisk fördelning 31.12.2021

USA 64,51%
Japan 6,33%
Storbritannien 5,00%
Kanada 3,82%
Schweiz 3,05%
Australien 3,02%
Frankrike 2,95%
Tyskland 2,86%
Sverige 1,98%
Övrigt 6,48%