Köp Handelsbanken Norden Index Criteria

Handelsbanken Norden Index Criteria

Legalt namn: Handelsbanken Norden Index Criteria (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Mål och placeringsinriktning
Fonden är en indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR så nära som möjligt. Fonden är passivt förvaltad.

Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Indexet kommer efterbildas genom optimerad fysisk replikering, vilket innebär att fonden placerar direkt i ett större urval av de aktier som ingår i indexet. Aktiv risk (eng. tracking error) under normala marknadsförhållanden förväntas bli mindre än 0,2%. Förvaltningsavgift samt kundflöden, indexrebalansering och företagshändelser ger samtliga upphov till transaktionskostnader för fonden, vilket inte finns i index. Dessa är de faktorer som främst påverkar fondens möjligheter att efterbilda index. Indexet är återinvesterande, d.v.s. utdelningar som betalas ut för aktier som ingår i indexet återinvesteras i indexet, justerat för skatt.

Fonden följer ett registrerat EU-referensvärde (index) för anpassning till Parisavtalets mål om minskade koldioxidutsläpp. Indexet speglar bolag noterade på Stockholmsbörsen, Oslo Börs, Köpenhamnsbörsen samt Helsingforsbörsen exklusive de bolag som inte uppfyller hållbarhetskraven.

Hållbarhetskraven i indexet syftar till en minskning av koldioxidutsläppen och bolagen i index väljs ut och viktas på så sätt att indexportföljens utsläpp av växthusgaser anpassas till de långsiktiga globala uppvärmningsmålen i Parisavtalet. Hållbarhetskraven i index innebär vidare att bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer, bolag som avsevärt skadar miljömässiga mål samt bolag som är verksamma inom kontroversiella sektorer inte ingår i index.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Användningen av derivatinstrument är dock inte av sådan karaktär att den påverkar fondens risknivå annat än marginellt.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och fondens index hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i EUR, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
31.08.2023 2,65 2,73
2022 -19,44 -19,50
2021 29,74 30,10
2020 17,22 17,75
2019 25,36 25,73
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år -7,97 -7,96
3 år 5,93 6,10
5 år 6,89 7,14
10 år - -
     

Branschfördelning 31.08.2023

Hälsovård 29,63%
Industrivaror och –tjänster 24,70%
Finans och fastigheter 17,38%
Informationsteknologi 6,73%
Material 5,75%
Sällanköpsvaror och –tjänster 4,18%
Dagligvaror 3,86%
Fastigheter 3,76%
Teleoperatörer 2,72%
Kraftförsörjning 1,29%

Största innehav 31.08.2023

Novo Nordisk A/S Class B 19,36%
Investor AB Class B 2,70%
Nordea Bank Abp 2,34%
DSV AS 2,24%
Atlas Copco AB Class A 2,18%
Genmab A/S 1,73%
Vestas Wind Systems A/S 1,68%
XACT Norden 1,50%
AstraZeneca PLC 1,40%
Assa Abloy AB Class B 1,36%
Alla värdepapper

Riskmått (3 år) 31.08.2023

Total risk 18,93%
Total risk i index 18,96%*
Aktiv risk 0,17%*
Informationskvot -0,96*
Sharpekvot 0,28
Sharpekvot index 0,29*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Carl-Henrik Lindberg
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefond
Underkategori Sverige/Norden
Fondens startdatum 20.09.2017
Andelsklassens startdatum 11.12.2017
Fondförmögenhet 3 235 MEUR (31.08.2023)
Kursvaluta EUR
Handelsvaluta -
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0010127902
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 06.05.1991
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Ernst & Young AB
Klagomålsansvarig -