Handelsbanken Svenska Småbolag

Legalt namn: Handelsbanken Svenska Småbolag (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond)
Mål och placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fonden placerar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av små och medelstora företag med säte i Sverige eller som handlas på en reglerad marknad i Sverige, vars marknadsvärde vid investeringstillfället inte överstiger ett värde motsvarande 1% av det samlade marknadsvärdet av den svenska aktiemarknaden. Om vi anser att det är till fördel för andelsägarna placerar fonden även i större företag och/eller i onoterade företag.

När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling på aktien. Därefter värderar vi företagets nyckeltal såsom till exempel vinsttillväxten i förhållande till marknadens förväntningar.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.

Vi jämför fondens utveckling mot följande index: SIX SRI Sweden 200 Small Cap Gross Index. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i EUR, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
30.04.2022 -23,57 -19,91
2021 28,78 31,79
2020 38,21 27,29
2019 32,93 36,23
2018 -6,19 -3,15
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år 25,38 27,13
3 år 16,12 16,73
5 år 11,07 11,30
10 år 15,76 15,61
     

Branschfördelning 30.04.2022

Industrivaror och –tjänster 35,10%
Fastigheter 19,66%
Hälsovård 14,28%
Material 9,02%
Informationsteknologi 6,62%
Sällanköpsvaror och –tjänster 6,40%
Teleoperatörer 5,37%
Finans och fastigheter 3,56%

Största innehav 30.04.2022

Fastighets AB Balder Class B 3,66%
Boliden AB 3,33%
Corem Property Group AB Ordinary Shares - Class B 3,08%
Trelleborg AB Class B 3,07%
Getinge AB Class B 2,96%
Electrolux AB B 2,71%
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Class B 2,61%
Swedish Orphan Biovitrum AB 2,23%
Lifco AB Class B 2,19%
Nordnet AB Ordinary Shares 2,18%
Alla värdepapper

Riskmått (3 år) 30.04.2022

Total risk 25,43%
Total risk i index 24,84%*
Aktiv risk 3,47%*
Informationskvot -0,18*
Sharpekvot 0,65
Sharpekvot index 0,69*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Christian Brunlid
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefond
Underkategori Sverige/Norden
Fondens startdatum 21.11.1994
Andelsklassens startdatum 21.02.2018
Fondförmögenhet 3 509 MEUR (30.04.2022)
Kursvaluta EUR
Handelsvaluta -
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0010831206
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 06.05.1991
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Ernst & Young AB
Klagomålsansvarig -