Handelsbanken Svenska Småbolag

Legalt namn: Handelsbanken Svenska Småbolag (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond)

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av små och medelstora företag med säte i Sverige eller som handlas på en reglerad marknad i Sverige, vars marknadsvärde vid investeringstillfället inte överstiger ett värde motsvarande 1% av det samlade marknadsvärdet av den svenska aktiemarknaden. Om vi anser att det är till fördel för andelsägarna placerar fonden även i större företag och/eller i onoterade företag.

Fonden placerar med särskilda hållbarhetskriterier där bla internationella normer och riktning för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning tas i beaktning.
Christian Brunlid

Förvaltare

Christian Brunlid Har varit i branschen sedan 1997. Förvaltat fonden sedan 2 maj 2007.
Risk: 5/7
Risk  5/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 2
Total Rating™ 
31.07.2022
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  30.06.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Svenska Småbolag (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 12.08.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
241,26 EUR 3,31% 9,69% 2,19% -31,11% -28,36% 56,52% 273,94%

Portföljen 10.08.2022

I juli hade fonden positiv utveckling och steg med 16,8 % . Aktiemarknaderna studsade tillbaka upp kraftig i juli efter föregående månads svaga utveckling. Förhoppningar om lägre inflation i sikte drivet av bland annat lägre råvarupriser och klart godkända halvårsrapporter fick börshumöret att vända upp igen. Svenska Småbolag var en tydlig vinnare under månaden och utvecklades klart bättre än de större bolagen, även internationellt. Trots en del osäkerheter i omvärlden fortsatte aktiviteten i marknaden med både bud och förvärv som annonserades.

De tre starkaste aktierna i portföljen var Truecaller, Hexatronic och Tobii. Sämst utvecklades Bico, Biogaia och Storskogen.

Under månaden köpte vi i bland annat Balder, Electrolux och Truecaller. Köpen finansierades av försäljningar i bolag såsom JM, SCA och Sinch.

Portföljfördelning 31.07.2022

Aktier 96,45%
Räntebärande inkl. likvida medel 3,55%

Geografisk fördelning 31.07.2022

Sverige 98,62%
Danmark 1,03%
Övrigt 0,35%