Handelsbanken Svenska Småbolag

Legalt namn: Handelsbanken Svenska Småbolag (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond)
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av små och medelstora företag med säte i Sverige eller som handlas på en reglerad marknad i Sverige, vars marknadsvärde vid investeringstillfället inte överstiger ett värde motsvarande 1% av det samlade marknadsvärdet av den svenska aktiemarknaden. Om vi anser att det är till fördel för andelsägarna placerar fonden även i större företag och/eller i onoterade företag.

Fonden placerar med särskilda hållbarhetskriterier där bla internationella normer och riktning för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning tas i beaktning.

Aktuellt

Fonden får nya fondbestämmelser den 22 januari 2022.

Läs mer under Fondändringar
Christian Brunlid

Förvaltare

Christian Brunlid Född 1973 och har varit i branschen sedan 1997. Förvaltat fonden sedan 2 maj 2007.
Risk: 5/7
Risk  5/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
31.12.2021
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  30.11.2021
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma fondkategori. De fonder som analyseras kan få ett Hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Betyget tas fram av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Svenska Småbolag (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 28.01.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
290,14 EUR -3,93% -16,91% -14,04% -17,15% 8,10% 95,15% 398,73%

Portföljen 10.01.2022

Stockholmsbörsen avslutade året starkt, där de större bolagen gick bättre än de små under december. Bästa sektor var verkstad, följt av råvarubolagen. Aktiviteten var hög på marknaden med flera bolag som annonserade förvärv och emissioner. Budet på Swedish Orphan Biovitrum drogs tillbaka då det inte nådde tillräckligt hög acceptans och aktien föll kraftigt på nyheten. Vi passade då på att köpa tillbaka en del av de aktier som vi hade sålt i samband med att budet presenterades. Nio bolag börsnoterades i december, men vi valde att inte delta i någon av dem. Däremot deltog fonden i Sedana Medicals riktade emission. De tre starkaste aktierna i fonden i december var SSAB, Trelleborg och Husqvarna. Sämst utvecklades Billerud, Nyfosa och BICO. Under månaden köpte vi aktier i bland annat Sinch, Swedish Orphan Biovitrum och Vestum. Köpen finansierades genom försäljningar i bland annat Billerud, Truecaller och Veoneer.

Portföljfördelning 31.12.2021

Aktier 98,38%
Räntebärande inkl. likvida medel 1,62%

Geografisk fördelning 31.12.2021

Sverige 98,96%
Övrigt 1,04%