Handelsbanken Brasilien Tema

Legalt namn: Handelsbanken Brasilien Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond)
Mål och placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fonden placerar i huvudsak i aktier i små- och medelstora företag i Brasilien som har den övervägande delen av sin verksamhet i Brasilien och som gynnas av tillväxten i landet. Företagens verksamhet ska vara inriktad mot inhemsk efterfrågan. Fonden har därmed valutaexponering mot denna marknad.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.

Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Screened Brazil Small Cap Index NTR (75%), Solactive ISS ESG Screened Brazil Large & Mid Cap Index NTR (25%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i EUR, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
30.04.2022 15,27 16,97
2021 -23,93 -18,37
2020 -27,71 -26,39
2019 46,95 50,61
2018 -7,71 2,75
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år 6,58 14,65
3 år -5,29 -1,62
5 år -1,32 3,44
10 år -1,46 0,41
     

Branschfördelning 30.04.2022

Finans och fastigheter 23,93%
Sällanköpsvaror och –tjänster 18,16%
Industrivaror och –tjänster 17,25%
Material 10,58%
Kraftförsörjning 7,72%
Fastigheter 7,32%
Informationsteknologi 5,88%
Dagligvaror 5,75%
Hälsovård 2,71%
Teleoperatörer 0,71%

Största innehav 30.04.2022

Companhia de Locacao Americas SA 5,70%
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred 5,08%
Santos Brasil Participacoes SA 4,56%
Banco ABC Brasil SA Participating Preferred 4,26%
Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh ' 4 Pfd Shs 4,23%
Dexco SA 4,22%
Totvs SA 3,95%
Iguatemi SA Units (1 Ord share & 2 Prf shares) 3,69%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3,64%
Sul America SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs 3,32%
Alla värdepapper

Riskmått (3 år) 30.04.2022

Total risk 42,99%
Total risk i index 44,17%*
Aktiv risk 5,54%*
Informationskvot -0,66*
Sharpekvot -0,11
Sharpekvot index -0,03*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Kristoffer Eklund
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefond
Underkategori -
Fondens startdatum 07.12.2018
Andelsklassens startdatum 07.12.2018
Fondförmögenhet 81 MEUR (30.04.2022)
Kursvaluta EUR
Handelsvaluta -
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0011336882
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 06.05.1991
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Ernst & Young AB
Klagomålsansvarig -