Handelsbanken Brasilien Tema

Legalt namn: Handelsbanken Brasilien Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond)
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier i små och medelstora företag i Brasilien som har den övervägande delen av sin verksamhet i Brasilien och som gynnas av tillväxten i landet. Företagens verksamhet ska vara inriktad mot inhemsk efterfrågan.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.

Aktuellt

Fonden får nya fondbestämmelser den 22 januari 2022.

Läs mer under Fondändringar
Kristoffer Eklund

Förvaltare

Kristoffer Eklund Född 1984 och har varit i branschen sedan 2008. Förvaltat fonden sedan 1 februari 2016.
Risk: 7/7
Risk  7/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
31.12.2021
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  30.11.2021
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma fondkategori. De fonder som analyseras kan få ett Hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Betyget tas fram av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Brasilien Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 28.01.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
7,95 EUR 4,88% 7,58% 6,00% 6,71% -15,06% -11,27% -16,02%

Portföljen 10.01.2022

Fonden steg med ca. 1,4% i december. Bästa bidragsgivare till fondens avkastning under månaden var restaurangföretaget Arcos Dorados, som driver McDonald’s restauranger i Latinamerika. Arcos Dorados verksamhet har återhämtat sig snabbt efter pandemin. Bolaget har utvecklats positivt under året tack vare en stark digital innovation och ett varumärke som förknippas med kvalitet. Sämsta bidraget till avkastningen gav detaljhandelsföretaget Lojas Renner efter en nedgradering från ett större analyshus. Även mjukvaruföretaget TOTVS påverkade negativt. Både Lojas Renner och TOTVS är dock kvalitetsbolag inom sina respektive sektorer.

Portföljfördelning 31.12.2021

Aktier 96,15%
Räntebärande inkl. likvida medel 3,85%

Geografisk fördelning 31.12.2021

Brasilien 100,00%