Handelsbanken Brasilien Tema

Legalt namn: Handelsbanken Brasilien Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond)

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier i små och medelstora företag i Brasilien som har den övervägande delen av sin verksamhet i Brasilien och som gynnas av tillväxten i landet. Företagens verksamhet ska vara inriktad mot inhemsk efterfrågan. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Kristoffer Eklund

Förvaltare

Kristoffer Eklund Har varit i branschen sedan 2008. Förvaltat fonden sedan 1 februari 2016.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 1
Total Rating™ 
28.02.2023
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  31.01.2023
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Brasilien Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 23.03.2023 1 vecka 1 månad 3 månader 2023 1 år 5 år 10 år
6,68 EUR -6,83% -12,34% -14,47% -12,68% -28,48% -35,46% -39,89%

Portföljen 09.02.2023

Fonden utvecklades positivt i januari och steg med nära 5%. Marknaden präglas fortsatt av hög volatilitet till följd av osäkerheten efter brasilianska presidentvalet. Det finns en oro för finanspolitisk expansion och att marknadsvänliga reformer i Brasilien tas tillbaka. Samtidigt är de globala inflödena starka. Osäkerheten kring finanspolitiken ökar inflationsförväntningarna och räntesänkningarna skjuts sannolikt på framtiden. Bästa bidragsgivare till fondens avkastning i januari var mjukvarubolaget TOTVS och byggmaterialproducenten Dexco. Sämsta bidragsgivare var detaljhandelsföretaget Americanas. I början av månaden framkom felaktigheter i bolagets bokföring, vilket har lett till att skulderna kraftigt underskattats, medan resultatet överskattats. Aktien föll kraftigt på uppgifterna och vi sålde hela innehavet i Americanas under månaden.

Portföljfördelning 28.02.2023

Aktier 97,89%
Räntebärande inkl. likvida medel 2,11%

Geografisk fördelning 28.02.2023

Brasilien 100,00%