Handelsbanken Brasilien Tema

Legalt namn: Handelsbanken Brasilien Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond)
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier i små och medelstora företag i Brasilien som har den övervägande delen av sin verksamhet i Brasilien och som gynnas av tillväxten i landet. Företagens verksamhet ska vara inriktad mot inhemsk efterfrågan.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.
Kristoffer Eklund

Förvaltare

Kristoffer Eklund Har varit i branschen sedan 2008. Förvaltat fonden sedan 1 februari 2016.
Risk: 7/7
Risk  7/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
30.04.2022
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  31.03.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Brasilien Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 25.05.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
8,50 EUR -0,70% -5,35% 2,53% 14,09% -12,73% -1,85% -8,45%

Portföljen 10.05.2022

I april gick fonden ned. Efter många månader av kapitalinflöden till Brasilien visade april på ett trendskifte. Brasilianska försvagades mot den amerikanska dollarn. Bästa bidraget till fondens avkastning i april gav köpcentrumoperatören Iguatemi, efter starka rapporter i sektorn. Återhämtningen efter pandemin går snabbare än förväntat. Sämsta bidraget till avkastningen kom från kosmetikföretaget Natura som under månaden rapporterade betydligt sämre än väntat. Natura har drabbats av svaga siffror från nyligen förvärvade Avon, samtidigt som råvarupriserna pressar marginalerna och hög inflation generellt minskar konsumenternas köpkraft.

Portföljfördelning 30.04.2022

Aktier 97,44%
Räntebärande inkl. likvida medel 2,56%

Geografisk fördelning 30.04.2022

Brasilien 100,00%