Köp Handelsbanken Tillväxtmarknad Index

Handelsbanken Tillväxtmarknad Index

Legalt namn: Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är en indexfond som följer Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Emerging Markets Index med syfte att återspegla utvecklingen för bolag på tillväxtmarknaderna exklusive de bolag som inte uppfyller indexets hållbarhetskrav.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.
Caroline Mebius

Förvaltare

Caroline Mebius Har varit i branschen sedan 2009. Förvaltat fonden sedan 1 december 2021.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
31.05.2022
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:2
EU-klassificering
 
Fonden har hållbara investeringar eller minskning av koldioxidutsläpp som mål.
Om klassificeringen
  30.04.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Tillväxtmarknad Index (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 29.06.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
16,60 EUR 2,72% 0,79% -4,32% -7,16% -12,68% 19,25% -

Portföljfördelning 31.05.2022

Aktier 100,09%
Räntebärande inkl. likvida medel -0,09%
Övrigt 0,00%

Geografisk fördelning 31.05.2022

Kina 31,08%
Taiwan 18,09%
Sydkorea 12,96%
Indien 11,26%
Brasilien 3,96%
Sydafrika 3,76%
Saudiarabien 3,47%
Mexiko 3,02%
Thailand 3,00%
Övrigt 9,40%