Handelsbanken Hälsovård Tema

Legalt namn: Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar globalt i aktier utgivna av företag inom hälsovårdssektorn och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Med hälsovårdssektorn avses läkemedel, medicinteknik, bioteknik, service och övriga hälsovårdsrelaterade branscher.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. För mer information se fondens informationsbroschyr.

Premiepension

För att spara i premiepension logga in på pensionsmyndigheten.se.
Christopher Sundman

Förvaltare

Christopher Sundman Har varit i branschen sedan 1987. Förvaltat fonden sedan 1 augusti 2022.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 5
Total Rating™ 
2022-12-31
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:2
EU-klassificering
 
Fonden har hållbara investeringar eller minskning av koldioxidutsläpp som mål.
Om klassificeringen
  2022-11-30
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Hållbarhetsprofil

Hållbarhetsprofilen beskriver hur fonden tillämpar hållbarhetskriterier i förvaltningen. Profilen har utvecklats av branschorganisationen SWESIF tillsammans med dess medlemmar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
12 845 SEK
2021-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Hälsovård Tema (SEK)

Utveckling

Kurs 2023-01-27 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2023 1 år 5 år 10 år
388,21 SEK -0,45% -1,88% -0,94% -1,29% 16,34% 101,93% 403,65%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2023-01-11

I december gick fonden ned med drygt 3% i SEK. Roche drev nedgången, då bolaget visade negativa data från Alzheimerstudien och fick ett negativt utfall från Tecentriq/Cabometyx-kombinationsstudien inom lungcancer. Positivt till fondens avkastning bidrog Novo Nordisk, Sanofi och Horizon. Novo Nordisk behöll sitt positiva momentum med lanseringen i Europa av nya fetma-diabetesläkemedlet Wegovy. I slutet av november annonserade portföljbolaget Horizon Therapeutics att tre läkemedelsbolag (J&J, Amgen och Sanofi) hade visat intresse för att förvärva bolaget. Horizon har tolv kommersiella läkemedel inom ovanliga, autoimmuna och allvarliga inflammatoriska sjukdomar. Efter en kraftig kursstegring i Horizon drog dock J&J tillbaka sitt intresse, följt av Sanofi. Kvar stod Amgen med sitt bud på USD 116,5/aktie, vilket accepterades av Horizon.

Portföljfördelning 2022-12-31

Aktier 97,23%
Räntebärande inkl. likvida medel 2,77%

Geografisk fördelning 2022-12-31

USA 67,96%
Danmark 7,79%
Storbritannien 7,40%
Schweiz 5,07%
Japan 3,59%
Sverige 3,21%
Frankrike 3,02%
Tyskland 1,32%
Övrigt 0,65%