Handelsbanken Hälsovård Tema

Legalt namn: Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar globalt i aktier utgivna av företag inom hälsovårdssektorn och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Med hälsovårdssektorn avses läkemedel, medicinteknik, bioteknik, service och övriga hälsovårdsrelaterade branscher.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.

Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Premiepension

För att spara i premiepension logga in på pensionsmyndigheten.se.
Christopher Sundman

Förvaltare

Christopher Sundman Har varit i branschen sedan 1987. Förvaltat fonden sedan 1 augusti 2022.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 5
Total Rating™ 
2023-04-30
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:2
EU-klassificering
 
Fonden har hållbara investeringar som mål.
Om klassificeringen
  2023-03-31
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Hållbarhetsprofil

Hållbarhetsprofilen beskriver hur fonden tillämpar hållbarhetskriterier i förvaltningen. Profilen har utvecklats av branschorganisationen SWESIF tillsammans med dess medlemmar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
12 845 SEK
2022-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Hälsovård Tema (SEK)

Utveckling

Kurs 2023-06-02 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2023 1 år 5 år 10 år
408,25 SEK -0,14% 0,94% 8,57% 3,80% 17,34% 98,82% 362,76%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2023-05-09

Under april utvecklades fonden positivt och steg knappt 3%, vilket var cirka 0,3% bättre än hälsovårdsindex.
Kvartalsrapporterna har börjat komma in och flertalet av fondens innehav har rapporterat positivt, såsom Abbot och HCA Healthcare. HCA, som är en ledande sjukhusgrupp i USA, har haft en kraftig återhämtning efter pandemin med drygt 7% fler patienter på kvartalet jämfört med förra året. Kvartalsrapporterna har börjat komma in och flertalet av fondens innehav har rapporterat positivt, såsom Abbot och HCA Healthcare. HCA, som är en ledande sjukhusgrupp i USA, har haft en kraftig återhämtning efter pandemin med drygt 7% fler patienter på kvartalet jämfört med förra året. Sämre har det gått för det tyska medicinteknikbolaget Sartorius. Deras försäljning till biotech-sektorn har försvagats och även påverkats av att större läkemedelsbolag minskar sina lager efter att logistikkedjorna börjat fungera normalt igen.
Starkt bidrag, även denna månad, kom från Novo Nordisk som är på kraftig tillväxt inom obesitas. Bolaget höjde sin prognos för helåret med en tillväxt på uppåt 30%. Även Eli Lilly steg och växer inom området.

Fonden ökade sitt innehav i Zealand Pharma efter positiva siffror från en studie inom diabetes/obesitas.

Portföljfördelning 2023-04-30

Aktier 97,66%
Räntebärande inkl. likvida medel 2,34%

Geografisk fördelning 2023-04-30

USA 63,57%
Danmark 10,80%
Storbritannien 6,29%
Schweiz 5,12%
Japan 3,70%
Sverige 3,56%
Frankrike 3,25%
Tyskland 3,01%
Övrigt 0,70%