Handelsbanken Hälsovård Tema

Legalt namn: Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar globalt i aktier utgivna av företag inom hälsovårdssektorn och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Med hälsovårdssektorn avses läkemedel, medicinteknik, bioteknik, service och övriga hälsovårdsrelaterade branscher.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.

Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Premiepension

För att spara i premiepension logga in på pensionsmyndigheten.se.
Christopher Sundman

Förvaltare

Christopher Sundman Har varit i branschen sedan 1987. Förvaltat fonden sedan 1 augusti 2022.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 5
Total Rating™ 
2023-10-31
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:2
SFDR
 
Fonden har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar i bolag vars produkter och tjänster bedöms ha ett direkt positivt bidrag till uppfyllelsen av ett eller flera av delmålen i Agenda 2030. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 9 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  2023-09-30
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Hållbarhetsprofil

Hållbarhetsprofilen beskriver hur fonden tillämpar hållbarhetskriterier i förvaltningen. Profilen har utvecklats av branschorganisationen SWESIF tillsammans med dess medlemmar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
12 845 SEK
2022-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Hälsovård Tema (SEK)

Utveckling

Kurs 2023-12-01 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2023 1 år 5 år 10 år
404,53 SEK 0,08% -1,23% -6,25% 2,86% 0,84% 78,23% 305,58%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2023-10-09

Under kvartalet presterade fonden drygt 0,5% bättre än jämförelseindex, i en svag marknad där hälsovårdssektorn som helhet var ner knappt 2%.

Bland de positiva bidragsgivarna återfinns bolag som Eli Lilly, Novo Nordisk, och Zealand Pharma inom diabetes/obesitasområdet. Novo presenterade resultat från sin SELECT-studie, som visade att obesitasläkemedlet Wegovy minskade risken för hjärt- och kärlsjukdomar med 20%. Även biotechbolaget Argenx bidrog starkt till portföljen och steg 26% på bra data på ytterligare en indikation, CIPD.

På den negativa sidan finns de medicinteknikbolag som marknaden tror kan tappa på sikt till följd av utökad användning av diabetes/obesitasläkemedel, däribland Dexcom som tillverkar glukosmätare och Zimmer Biomet som tillverkar knä- och höftledsimplantat. Även robotkirurgibolaget Surgical Science var ner till följd av att konkurrenten Intuitive Surgical meddelat att man kan komma att se ett minskat behov av magsäcksoperationer framöver. Medicintekniksektorn som helhet tyngdes även av fortsatta lagerneddragningar som tar längre tid än väntat till följd av tuffare makromiljö, samt antikorruptionsåtgärder i Kina som begränsar bolagens tillgång till sjukhusen.

Under kvartalet släpptes även listan på de tio första läkemedel som är ämne för prissänkningar under Inflation Reduction Act (IRA) i USA. Utfallet var mindre negativt än väntat och flera av läkemedlen på listan, däribland Astra Zenecas Farxiga, har patent som utgår innan prissänkningarna träder i kraft 2026.

Ett nytt innehav i fonden är det japanska diagnostikbolaget Sysmex, som bland annat utvecklat ett blodprov för att upptäcka amyloid beta i hjärnan som förekommer hos patienter med Alzheimers sjukdom.

Portföljfördelning 2023-10-31

Aktier 98,00%
Räntebärande inkl. likvida medel 2,00%

Geografisk fördelning 2023-10-31

USA 63,66%
Danmark 11,04%
Storbritannien 5,68%
Japan 4,71%
Sverige 3,95%
Schweiz 3,93%
Frankrike 3,20%
Tyskland 2,79%
Övrigt 1,04%