XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF)

Legalt namn: XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF)
Sverigeregistrerad Börsnoterad fond (Värdepappersfond) Köp
Fonden är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet OMX Stockholm 30 ESG Responsible Index ™ (OMXS30ESG) så nära som möjligt. Indexet syftar till att återspegla de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm men innehåller hållbarhetskrav vilka innebär att bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer samt bolag som är verksamma inom kontroversiella sektorer utesluts ur index.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.
Anders Dolata

Förvaltare

Anders Dolata Har varit i branschen sedan 1994. Förvaltat fonden sedan 31 augusti 2007.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
2022-04-30
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  2022-03-31
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Hållbarhetsprofil

Hållbarhetsprofilen beskriver hur fonden tillämpar hållbarhetskriterier i förvaltningen. Profilen har utvecklats av branschorganisationen SWESIF tillsammans med dess medlemmar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
899 SEK
2021-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) (SEK)

Utveckling

Kurs 2022-05-19 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
265,93 SEK 0,86% -5,42% -8,61% -16,52% -6,54% 40,96% 185,51%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljfördelning 2022-04-30

Aktier 100,00%
Räntebärande inkl. likvida medel 0,00%