Handelsbanken Stiftelsefond (B1 SEK)

Legalt namn: Handelsbanken Stiftelsefond (B1 SEK)
Sverigeregistrerad blandfond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i räntefonder och aktiefonder samt i andra finansiella instrument. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. För mer information se fondens informationsbroschyr.
Johann Guggi

Förvaltare

Allokeringsgruppen Huvudansvarig: Johann Guggi
Risk: 5/7
Risk  5/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 2
Total Rating™ 
2022-10-31
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  2022-09-30
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Hållbarhetsprofil

Hållbarhetsprofilen beskriver hur fonden tillämpar hållbarhetskriterier i förvaltningen. Profilen har utvecklats av branschorganisationen SWESIF tillsammans med dess medlemmar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
8 075 SEK
2021-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Stiftelsefond (B1 SEK) (SEK)

Utveckling

Kurs 2022-12-02 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
136,29 SEK 0,58% 3,38% 2,14% -13,03% -11,39% 34,83% 118,73%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2022-11-04

Många aktiemarknader återhämtade sig under oktober och ett globalt aktieindex steg med drygt 5%. Bäst utvecklades den amerikanska börsen medan tillväxtmarknader sjönk. En positiv start på rapportsäsongen gav drivkraft till aktiemarknaden. Både långa och korta marknadsräntor fortsatte stiga under månaden. En hög inflationstakt i kombination med risk för sämre ekonomiska förutsättningar gör att vi ser mer negativa utsikter från företagen framöver, därför väljer vi fortsatt lägre aktievikt än normalt med störst undervikt i svenska och europeiska aktier. Under oktober minskade vi tillväxtmarknadsaktier till förmån för amerikanska aktier. Inom tillgångsslaget räntor har vi en kortare löptid än normalt samt föredrar företagsobligationer och tillväxtmarknadsobligationer. Fonden har för närvarande en aktievikt på 57,5%.

Portföljfördelning 2022-10-31

Aktier 57,50%
Räntebärande inkl. likvida medel 42,50%

Geografisk fördelning 2022-10-31

Sverige 54,84%
USA 21,32%
Japan 2,71%
Storbritannien 2,59%
Schweiz 2,04%
Norge 1,99%
Danmark 1,63%
Finland 1,49%
Supranational 1,45%
Övrigt 9,94%