Handelsbanken Stiftelsefond (B1 SEK)

Legalt namn: Handelsbanken Stiftelsefond (B1 SEK)
Sverigeregistrerad blandfond (Värdepappersfond) Köp
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i räntefonder och aktiefonder samt i andra finansiella instrument. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag.

Fonden placerar med särskilda hållbarhetskriterier där bl.a. internationella normer och riktning för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning tas i beaktning. Vidare information om hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens informationsbroschyr.
Johann Guggi

Förvaltare

Allokeringsgruppen Huvudansvarig: Johann Guggi
Risk: 5/7
Risk  5/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
2022-04-30
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  2022-03-31
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Hållbarhetsprofil

Hållbarhetsprofilen beskriver hur fonden tillämpar hållbarhetskriterier i förvaltningen. Profilen har utvecklats av branschorganisationen SWESIF tillsammans med dess medlemmar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
8 075 SEK
2021-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Stiftelsefond (B1 SEK) (SEK)

Utveckling

Kurs 2022-05-19 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
136,90 SEK 1,38% -4,65% -7,07% -12,64% -2,30% 40,52% 128,72%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2022-05-05

De globala börserna sjönk drygt 4%, räknat i SEK, under april. Sämst utvecklades USA medan tillväxtmarknader klarade sig bättre. Både korta och långa marknadsräntor har fortsatt stiga och osäkerheten är stor på räntemarknaden, i synnerhet sedan den amerikanska centralbanken signalerat stramare penningpolitik. Stigande inflation och högre räntor dämpar utsikterna för den globala ekonomin. Vi har under månaden minskat andelen aktier till en neutral nivå. Vi föredrar aktiemarknaderna i Japan och Europa medan vi är underviktade i USA. Inom tillgångsslaget räntor föredrar vi företagsobligationer och tillväxtmarknadsobligationer. Fonden har för närvarande en aktievikt på 65,6%.

Portföljfördelning 2022-04-30

Aktier 65,60%
Räntebärande inkl. likvida medel 34,40%

Geografisk fördelning 2022-04-30

Sverige 53,75%
USA 20,04%
Storbritannien 2,62%
Japan 2,32%
Kina 2,17%
Norge 2,06%
Schweiz 1,92%
Supranational 1,72%
Danmark 1,71%
Övrigt 11,69%