Handelsbanken Stiftelsefond (B1 SEK)

Legalt namn: Handelsbanken Stiftelsefond (B1 SEK)
Sverigeregistrerad blandfond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i räntefonder och aktiefonder samt i andra finansiella instrument. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Johann Guggi

Förvaltare

Allokeringsgruppen Huvudansvarig: Johann Guggi
Risk: 3/7
Risk  3/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
2023-02-28
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  2023-01-31
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden saknar Hållbarhetsprofil.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
8 075 SEK
2021-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Stiftelsefond (B1 SEK) (SEK)

Utveckling

Kurs 2023-03-23 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2023 1 år 5 år 10 år
136,38 SEK 0,49% -1,29% 2,70% 2,18% -6,60% 34,84% 107,37%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2023-03-10

Fonden är sammansatt för att skapa en väldiversifierad helhetslösning som ska skapa värde över tid genom finansiell avkastning och samtidigt avlasta planeten genom hållbara investeringar. Vi bedömer det attraktivt att investera inom områden med strukturell medvind i form av förändrat konsumentbeteende eller ökat politiskt tryck. Det är exempelvis exponering mot mer cirkulär ekonomi, hälsovårdsbolag samt innovativa lösningar inom vatten och hållbar energi. Vi föredrar svenska aktiemarknaden framför globala aktier då vi ser att kronan är undervärderad och därför borde stärkas under året. Fonden har en kortare genomsnittlig löptid än normalt i ränteinnehaven eftersom vi förväntar oss stigande räntor framöver. Med rådande marknadsutsikter anser vi att det fortsatt är motiverat med en försiktig inställning till risktillgångar och har därför en neutral syn på tillgångsslaget aktier relativt räntor. Fonden har nu en aktievikt på 66,7%.

Portföljfördelning 2023-02-28

Aktier 66,60%
Räntebärande inkl. likvida medel 33,40%

Geografisk fördelning 2023-02-28

Sverige 51,02%
USA 19,79%
Japan 2,47%
Supranational 2,45%
Storbritannien 2,27%
Norge 1,97%
Danmark 1,83%
Tyskland 1,73%
Schweiz 1,61%
Övrigt 14,85%