Handelsbanken Hållbar Energi

Legalt namn: Handelsbanken Hållbar Energi (A1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är aktivt förvaltad med renodlat fokus på hållbarhet. Fonden placerar globalt i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen genom att direkt eller indirekt begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, häribland företag som positivt kan bidra till effektivare energianvändning. Tillväxten i området har varit mycket stark och fortsatta utmaningar på klimatområdet talar för liknade utsikter framöver.

Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Premiepension

För att spara i premiepension logga in på pensionsmyndigheten.se.
Patric Lindqvist

Förvaltare

Patric Lindqvist Har varit i branschen sedan 1990. Förvaltat fonden sedan 1 oktober 2015.
Risk: 5/7
Risk  5/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 4
Total Rating™ 
2023-02-28
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:2
EU-klassificering
 
Fonden har hållbara investeringar som mål.
Om klassificeringen
  2023-01-31
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden saknar Hållbarhetsprofil.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

 
Svanenmärkningen är den officiella miljömärkningen i Norden, med syfte att vägleda spararen till bra miljöval. Svanenmärkning för en fond innebär att 25 obligatoriska krav gällande välja in, välja bort, påverka och transparens ska vara uppfyllda. Läs mer i fondens Svanenrapport och på svanen.se/spararen.

Pågående dialoger:
ABB Ltd (antikorruption, Sydafrika)
Albemarle (urfolksrättigheter och miljö, Chile)
Daqo New Energy (mänskliga rättigheter/arbetsrätt, Kina)
ENEL (mänskliga rättigheter, Västsahara och Colombia) Iberdrola (mänskliga rättigheter och miljö, Brasilien) JinkoSolar Holding (mänskliga rättigheter/arbetsrätt, Kina)
LG Chemical (mänskliga rättigheter, Indien)
Vestas Wind Systems (urfolksrättigheter, Kenya)

För mer information om fondens hållbarhetsarbete, se Hållbarhetsrapport Svanen.
Norman-belopp
12 845 SEK
2021-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Hållbar Energi (SEK)

Utveckling

Kurs 2023-03-23 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2023 1 år 5 år 10 år
390,83 SEK 1,25% -5,21% 0,32% 0,94% -8,09% 137,75% 364,06%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2023-02-08

I januari gick fonden starkt och steg med drygt 12,5% i SEK, mer än både världsbörserna och liknande fonder. Energilagring och solenergi utvecklades bäst, men alla segment bidrog positivt. Bästa bidragsgivare till fondens avkastning i januari var Canadian Solar, Hannon Armstrong, Allkem, LG Chem och Samsung SDI. Däremot tyngdes avkastningen av batteribolaget Enovix efter en viss försening av starten av ny kapacitet, men efterfrågan på bolagets produkter är fortsatt stark. I EU lanserades GDIP (Green Deal Industrial Plan) som syftar till att bli klimatneutralt till 2050. Det har även kallats ”EU:s IRA” (Inflation Reduction Act) som är USA:s försök att tackla klimatkrisen och nå sina egna utsläppsmål. Även om inga nya pengar skjuts till, så adresseras snabbare processer och tillstånd, samt möjlighet till bidrag på ländernivå. EU har höga klimatambitioner, som vi ser kan omsättas i lagar, regler och beslut under 2023 i såväl EU som USA och Kina.

Portföljfördelning 2023-02-28

Aktier 96,05%
Räntebärande inkl. likvida medel 3,95%

Geografisk fördelning 2023-02-28

USA 33,69%
Kina 18,17%
Norge 9,87%
Spanien 7,05%
Danmark 5,94%
Italien 5,94%
Sydkorea 5,13%
Australien 3,31%
Frankrike 2,23%
Övrigt 8,69%