Handelsbanken Hållbar Energi

Legalt namn: Handelsbanken Hållbar Energi (A1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp
Fonden är aktivt förvaltad med renodlat fokus på hållbarhet. Fonden placerar globalt i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen genom att direkt eller indirekt begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, häribland företag som positivt kan bidra till effektivare energianvändning. Tillväxten i området har varit mycket stark och fortsatta utmaningar på klimatområdet talar för liknade utsikter framöver. För vidare information hänvisas till fondens informationsbroschyr.

Aktuellt

Fonden får nya fondbestämmelser den 22 januari 2022.

Läs mer under Fondändringar

Premiepension

För att spara i premiepension logga in på pensionsmyndigheten.se.
Patric Lindqvist

Förvaltare

Patric Lindqvist Född 1965 och har varit i branschen sedan 1990. Förvaltat fonden sedan 1 oktober 2015.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 5
Total Rating™ 
2021-12-31
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:2
EU-klassificering
 
Fonden har hållbara investeringar eller minskning av koldioxidutsläpp som mål.
Om klassificeringen
  2021-11-30
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma fondkategori. De fonder som analyseras kan få ett Hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Betyget är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Hållbarhetsprofil

Hållbarhetsprofilen beskriver hur fonden tillämpar hållbarhetskriterier i förvaltningen. Profilen har utvecklats av branschorganisationen SWESIF tillsammans med dess medlemmar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

 

Fonden är Svanenmärkt vilket innebär att fonden uppfyller de krav och kriterier som Svanenmärkningen kräver. För detaljerad information, se svanen.se/spararen

Pågående dialoger:

Vi för dialoger med bolag i syfte att proaktivt påverka hur bolag arbetar med olika hållbarhetsfrågor gällande: miljömässiga frågor (E), sociala frågor (S) och bolagsstyrning (G).

2020-09-01

Förvaltaren för dialog med följande företag som finns på bevakningslistan (gulflaggad):

Vestas

För mer information om fondens hållbarhetsarbete, se Hållbarhetsrapport Svanen.

Norman-belopp
12 845 SEK
2020-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Hållbar Energi (SEK)

Utveckling

Kurs 2022-01-28 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
379,73 SEK -4,92% -11,59% -16,17% -11,38% -13,53% 171,74% 384,04%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2022-01-10

I december utvecklades fonden svagare än de globala börserna och marginellt svagare än liknande fonder. Sektorerna sol och energilagring påverkade negativt, medan övriga sektorer bidrog något positivt. Under månaden gick litiumbolag som Livent och Albemarle något sämre efter en längre period av stark utveckling. Solbolag som Sunnova, Daqo och Sunrun tyngde också avkastningen. Bästa bidragsgivare till fondens avkastning i december var Allkem, China Longyuan och Enel. I USA sköts ett reformpaket med omfattande klimatsatsningar fram och innehållet kommer att omförhandlas. Det har skapat viss osäkerhet på marknaden. Samtidigt finns ett brett stöd för de klimatreformer som föreslås, vilket talar för att det inte blir några större förändringar i reformerna.

Portföljfördelning 2021-12-31

Aktier 99,22%
Räntebärande inkl. likvida medel 0,78%

Geografisk fördelning 2021-12-31

USA 32,38%
Kina 18,86%
Norge 9,77%
Italien 6,81%
Spanien 5,53%
Australien 5,33%
Sydkorea 5,11%
Taiwan 3,12%
Frankrike 2,20%
Övrigt 10,90%