Handelsbanken Hållbar Energi

Legalt namn: Handelsbanken Hållbar Energi (A1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är aktivt förvaltad med renodlat fokus på hållbarhet. Fonden placerar globalt i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen genom att direkt eller indirekt begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, häribland företag som positivt kan bidra till effektivare energianvändning. Tillväxten i området har varit mycket stark och fortsatta utmaningar på klimatområdet talar för liknade utsikter framöver. För vidare information hänvisas till fondens informationsbroschyr.

Premiepension

För att spara i premiepension logga in på pensionsmyndigheten.se.
Patric Lindqvist

Förvaltare

Patric Lindqvist Har varit i branschen sedan 1990. Förvaltat fonden sedan 1 oktober 2015.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 5
Total Rating™ 
2022-05-31
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:2
EU-klassificering
 
Fonden har hållbara investeringar eller minskning av koldioxidutsläpp som mål.
Om klassificeringen
  2022-04-30
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Hållbarhetsprofil

Hållbarhetsprofilen beskriver hur fonden tillämpar hållbarhetskriterier i förvaltningen. Profilen har utvecklats av branschorganisationen SWESIF tillsammans med dess medlemmar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

 

Fonden är Svanenmärkt vilket innebär att fonden uppfyller de krav och kriterier som Svanenmärkningen kräver. För detaljerad information, se svanen.se/spararen

Pågående dialoger:

Vi för dialoger med bolag i syfte att proaktivt påverka hur bolag arbetar med olika hållbarhetsfrågor gällande: miljömässiga frågor (E), sociala frågor (S) och bolagsstyrning (G).

2020-09-01

Förvaltaren för dialog med följande företag som finns på bevakningslistan (gulflaggad):

Vestas

För mer information om fondens hållbarhetsarbete, se Hållbarhetsrapport Svanen.

Norman-belopp
12 845 SEK
2021-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Hållbar Energi (SEK)

Utveckling

Kurs 2022-06-30 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
403,33 SEK -0,59% -3,85% -5,64% -5,87% -2,32% 167,69% 459,95%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2022-06-09

I maj ökade fondens värde mer än världsindex och utvecklades återigen bättre än liknande fonder. Positivt bidrog alla segment, utom energibesparingar i industri. Starkast gick energilagring och sol. Litiumbolagen Albemarle, Livent och Allkem bidrog mest till fondens avkastning i maj. Även Xinyi Solar (solglas), Darling (biobränslen) och Array (trackers för solsystem) gick bra. Däremot backade laxbolagen Mowi och Bakkafrost något efter en stark period. VERBUND (vattenkraft) gick ned efter oron kring ökad punktbeskattning. Under månaden presenterade EU sin detaljerade plan, REPowerEU, för att minska beroendet av rysk gas. En följd är att scenariot för solenergi ser starkare ut. Förbättrade tillståndsprocesser skapar goda förutsättningar för investeringar i sol- och vindenergi.

Portföljfördelning 2022-05-31

Aktier 93,98%
Räntebärande inkl. likvida medel 6,02%

Geografisk fördelning 2022-05-31

USA 30,14%
Kina 21,55%
Norge 10,54%
Spanien 6,22%
Italien 6,18%
Australien 5,74%
Sydkorea 5,15%
Taiwan 2,32%
Danmark 2,30%
Övrigt 9,86%