XACT OMXC25 (UCITS ETF)

Legalt namn: XACT OMXC25 (UCITS ETF)
Sverigeregistrerad Börsnoterad fond (Värdepappersfond)
Fonden är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet OMX Copenhagen 25 GI Index i syfte att uppnå en avkastning som så nära som möjligt motsvarar utvecklingen för detta index. OMX Copenhagen 25 GI Index är ett marknadsvärdesviktat index bestående av de 25 mest omsatta aktierna på Copenhagen Stock Exchange.
Christian Sopov

Förvaltare

Christian Sopov Har varit i branschen sedan 2007. Förvaltat fonden sedan 23 januari 2019.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 4
Total Rating™ 
2022-04-30
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:3
EU-klassificering
 
Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål. Hållbarhetsrisker hanteras primärt genom påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning.
  2022-03-31
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Hållbarhetsprofil

Hållbarhetsprofilen beskriver hur fonden tillämpar hållbarhetskriterier i förvaltningen. Profilen har utvecklats av branschorganisationen SWESIF tillsammans med dess medlemmar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
1 791 SEK
2021-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i DKK
Jämför fonder
XACT OMXC25 (UCITS ETF) (DKK)

Utveckling

Kurs 2022-05-19 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
161,15 DKK 1,52% -9,15% -2,91% -16,78% -6,20% - -
* Datum för senaste uppdatering

Portföljfördelning 2022-04-30

Aktier 99,63%
Räntebärande inkl. likvida medel 0,37%