Handelsbanken Global Högutdelande Criteria

Legalt namn: Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria (A1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är en indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Solactive ISS ESG Global High Dividend Low Volatility. Fonden investerar i bolag, på de globala aktiemarknaderna, som uppvisat hög direktavkastning (utdelning) och låg volatilitet. Då fondens investeringar sker i utländska aktier denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är en investering i fonden förenad med valutarisk.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Stefan Hagman

Förvaltare

Stefan Hagman Har varit i branschen sedan 1998. Förvaltat fonden sedan 11 mars 2020.
Risk: 3/7
Risk  3/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 2
Total Rating™ 
2023-04-30
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  2023-03-31
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
5 473 SEK
2022-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Global Högutdelande Criteria (SEK)

Utveckling

Kurs 2023-06-02 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2023 1 år 5 år 10 år
134,62 SEK 0,05% 0,82% 3,77% 3,14% 8,98% - -
* Datum för senaste uppdatering

Portföljfördelning 2023-04-30

Aktier 99,95%
Räntebärande inkl. likvida medel 0,05%

Geografisk fördelning 2023-04-30

USA 55,78%
Japan 17,17%
Kanada 13,34%
Singapore 2,98%
Schweiz 2,43%
Australien 2,02%
Frankrike 1,08%
Övrigt 5,20%