Handelsbanken Developed Markets Index Criteria

Legalt namn: Handelsbanken Developed Markets Index Criteria (A1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är en indexfond som följer Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Developed Markets Index med syfte att över tiden ge en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med indexets avkastning. Då fondens investeringar sker i utländska aktier denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är en investering i fonden förenad med valutarisk. Indexet syftar till att återspegla utvecklingen på de utvecklade aktiemarknaderna globalt exklusive de bolag som inte uppfyller indexets hållbarhetskrav.

Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Stefan Hagman

Förvaltare

Stefan Hagman Har varit i branschen sedan 1998. Förvaltat fonden sedan 18 oktober 2023.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Total Rating™ 
 
Fonden saknar rating. Det beror på att fonden har funnits kortare tid än tre år eller att den ingår i en kategori som inte betygsätts.
Om Rating
EuapIndicator:2
SFDR
 
Fonden har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar i bolag vars produkter och tjänster bedöms ha ett direkt positivt bidrag till uppfyllelsen av ett eller flera av delmålen i Agenda 2030. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 9 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
   
Hållbarhets-
betyg

Fonden saknar hållbarhetsbetyg. En orsak kan vara att fonden under de senaste 12 månaderna inte har haft en fondportfölj där 67% av innehaven har kunnat analyserats. En annan orsak kan vara att det finns färre än 30 fonder i samma globala Morningstar-kategori som har kunnat utvärderas enligt ovan. Betyget tas fram av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
2 984 SEK
2022-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Developed Markets Index Criteria (SEK)

Utveckling

Kurs 2023-12-01 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2023 1 år 5 år 10 år
100,74 SEK 0,46% 2,03% - - - - -
* Datum för senaste uppdatering

Portföljfördelning 2023-10-31

Aktier 99,86%
Räntebärande inkl. likvida medel 0,07%
Övrigt 0,08%

Geografisk fördelning 2023-10-31

USA 68,33%
Japan 7,09%
Kanada 3,49%
Storbritannien 3,14%
Schweiz 2,95%
Tyskland 2,19%
Frankrike 2,07%
Australien 1,80%
Danmark 1,22%
Övrigt 7,73%